Koncepcja i skąd pomysł: w czerwcu 2020 roku Wojewódzki Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przedstawił raport (odniesienie do źródeł), w którym odnotowuje znaczny proces depopulacyjny dotykający Ziemię Lubuską i wielu jej społeczności lokalnych. Podobnie w przyjętej 21.02.2021 roku przez Sejmik Województwa Lubuskiego,  Strategii Rozwoju Województwa na lata 2021-2030 wskazuje się na te procesy, jako kluczowy czynnik mogący mieć wpływ na rozwój lub regres Regionu. Dlatego też Stowarzyszenie nasze w dialogu z innymi środowiskami młodzieżowymi postanowiło skonfrontować się z tym problemem. Polegać to będzie na tym, że najpierw dokonamy diagnozy stanu wyjściowego czyli przeprowadzimy badania sondażowe – ilościowo- jakościowe, które mają wskazać:

„Im więcej wiem o swojej Małej Ojczyźnie, tym mocniej w nią wrastam i wspieram ją w rozwoju”

  • czy rzeczywiści młodzież chce opuszczać versus pozostać na Ziemi Lubuskiej ? (wskaźniki ilościowe)
  • W przypadku każdej z możliwych odpowiedzi zostać/ wyjechać zdefiniować jakie są czynniki wypychające, a jakie zatrzymujące ludzi tutaj ? (wskaźniki ilościowo- jakościowe)
  • Kogo lub co obarczają odpowiedzialnością za kierunek swoich wyborów (zostać czy wyjechać)?
  • Wobec kogo i jakie składają postulaty, oczekiwania by mogli uznać, że warto pozostać na Ziemi Lubuskiej?

Wyżej wymieniony zestaw problemów wkomponowany został w treść narzędzi diagnostycznych – jakimi są kwestionariusze ankiet on-line adresowane do trzech grup respondentów:

  1. a) młodzieży w wieku 15-16 lat, okresie wczesnej adolescencji, klasy 7-8 SP;
  2. b) młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, w układzie 50% licea, 25% szkoły branżowe i 25% technika;
  3. c) studentów uczelni lubuskich (UZ i Akademia Jakuba z Gorzowa, po 25%).

Po uzyskaniu danych ilościowych z badań realizowanych w okresie 1 marca 2021 do 20 kwietnia 2021 roku, dokonamy ich analizy ilościowej i interpretacji danych oraz wyprowadzimy konkluzje badawcze wraz z rekomendacjami merytorycznymi dla planowanych debat rówieśniczych. Debaty będą realizowane w oparciu o metodę Open Space. Odbędą się w okresie od maja do czerwca 2021 roku, podczas których w gronie rówieśniczym uczestnicy będą między sobą dyskutować o głównym problemie : zostać czy wyjechać, po to by wypracować swoje stanowisko, które będzie  wiążące reprezentantów młodzieży podczas kolejnego cyklu debat: KONFRONTACJE z dorosłymi- VIP ami z różnych poziomów władzy i zarządzania Ziemią Lubuską w szerokim zakresie. Spotkania takie zaplanowaliśmy między innymi w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Żarach, Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim. Intencją naszą jest by przekonać dorosłych do naszych racji (wykutych podczas debat rówieśniczych) oraz wypracować „Mapę drogową” rekomendowanego kierunkowskazu: „Mój wybór- Lubuskie!” . Debaty z decydentami odbędą się w drugiej połowie roku, od września do listopada 2021, owocem ma być lista rekomendacji i Mapa Drogowa” Mój wybór Lubuskie” , które wdrażane będą w życie społeczności lokalnych i regionalnej w latach 2022-2023.

Kalendarz zdarzeń:

01.03.2021-20.05.2021 : badania ilościowe w oparciu o ankietę on-line adresowaną do trzech grup respondentów ( realizacja Falochron);

20.04.2021-20.05.2021: analiza ilościowa zebranego materiału badawczego, jego interpretacja i przygotowanie Raportu z badań (realizacja Falochron/ Matecznik)

20.05.2021- 30.06.2021: debaty rówieśnicze: ”My nie chcemy stąd wyjeżdżać!”, metoda Open Space, realizator Falochron/Matecznik/LGR O-W;

30.06.2021-01.09.2021: opracowanie materiałów „Raportu otwarcia” de debat z decydentami, realizator Falochron/ Matecznik;

01.09.2021-30.11.2021: debaty z decydentami KONFRONTACJE oraz opracowanie Raportu ”Mapy Drogowej – kierunkowskaz na Lubuskie”, realizator Falochron/Matecznik/LGR O-W